Quyền thay đổi tên khai sinh theo quy định mới nhất 2020

Bởi doanhnghiephanoi
39 Lượt xem

Trả lời:

Trên cơ sở nội dung câu hỏi của bạn, Luật sư vấn đáp như sau :

1. Quyền đổi tên

Một trong những quyền nhân thân của con người theo lao lý của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái đó là quyền được đổi khác tên. Theo đó, cá thể có quyền nhu yếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi khác tên trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, đơn cử như sau :

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a ) Theo nhu yếu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, tác động ảnh hưởng đến tình cảm mái ấm gia đình, đến danh dự, quyền, quyền lợi hợp pháp của người đó ;
b ) Theo nhu yếu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc đổi khác tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ nhu yếu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt ;
c ) Theo nhu yếu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác lập cha, mẹ cho con ;
d ) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình ;
đ ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình có yếu tố quốc tế để tương thích với pháp lý của nước mà vợ, chồng người quốc tế là công dân hoặc lấy lại tên trước khi đổi khác ;
e ) Thay đổi tên của người đã xác lập lại giới tính, người đã quy đổi giới tính ;
g ) Trường hợp khác do pháp lý về hộ tịch lao lý .
2. Việc biến hóa tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự chấp thuận đồng ý của người đó .
3. Việc biến hóa tên của cá thể không làm đổi khác, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được xác lập theo tên cũ. ”
Điều 7 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật :
” Việc biến hóa họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo lao lý tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý chấp thuận của cha, mẹ người đó và được bộc lộ rõ trong Tờ khai ; ”

Theo nội dung bạn trao đổi, bạn đã xác định lại giới tính của mình, đồng thời, cái tên đó ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi tên cho bạn theo quy định tại điểm e, a khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp khi bạn nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định mà cơ quan nhà nước/người có thẩm quyền từ chối thì bạn yêu cầu họ trả lời bằng văn bản và khởi kiện hành chính đối với hành vi từ chối công nhận việc đổi tên của bạn tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.

2. Thủ tục thay đổi tên

Thủ tục đổi khác tên của cá thể triển khai theo thủ tục ĐK đổi khác hộ tịch theo lao lý của Luật Hộ tịch năm năm trước và Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP về lao lý chi tiết cụ thể và giải pháp thi hành Luật hộ tịch năm năm trước .

2.1. Thẩm quyền

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ĐK hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá thể có thẩm quyền xử lý việc đổi khác, cải chính hộ tịch cho người CHƯA ĐỦ 14 TUỔI ; bổ trợ hộ tịch cho công dân Nước Ta cư trú ở trong nước .
– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã ĐK hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá thể có thẩm quyền xử lý việc đổi khác, cải chính hộ tịch cho công dân Nước Ta từ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊN cư trú ở trong nước ; xác lập lại dân tộc bản địa .

2.2. Hồ sơ

– Tờ khai ĐK biến hóa hộ tịch theo mẫu kèm theo Thông tư 15/2015 / TT-BTP ;
– Giấy khai sinh ( Bản sao y có xác nhận hoặc bản sao do Ủy Ban Nhân Dân cấp ) ;
– CMND / CCCD ( nếu có ) ( sao y có xác nhận ) ;
– Giấy tờ khác ( nếu cần ) .

2.3. Trình tự thực hiện

B1. Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

B2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp đổi khác, cải chính hộ tịch tương quan đến Giấy khai sinh, Giấy ghi nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung biến hóa, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy ghi nhận kết hôn .
Trường hợp cần phải xác định thì thời hạn được lê dài thêm không quá 03 ngày thao tác .
Trường hợp ĐK đổi khác, cải chính hộ tịch không phải tại nơi ĐK hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông tin bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi ĐK hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch .
Trường hợp nơi ĐK hộ tịch trước kia là Cơ quan đại diện thay mặt thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông tin bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện thay mặt ghi vào Sổ hộ tịch .

2.4. Biểu mẫu tờ khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1)

Họ, chữ đệm, tên người nhu yếu : …………………………………………………….
Nơi cư trú : ( 2 ) …………………………………………………….
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) …………………………………………………….
Quan hệ với người đề xuất được đổi khác, cải chính, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ hộ tịch :

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4)       …………………………………………………….

cho người có tên dưới đây :
Họ, chữ đệm, tên : ……………………………………………………. Giới tính : ……….
Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………………………………………
Dân tộc : …………………………………………………….. Quốc tịch : ……………………………………….
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) …………………………………………………….
Nơi cư trú : ( 2 ) …………………………………………………….
Đã ĐK ( 5 ) …………………………………………… ngày ……… tháng ……… năm ……………. tại số : ………. Quyển số : …………………………. của ……………………………………………………..
Từ : ( 6 ) …………………………………………………….
Thành : …………………………………………………….
Lý do : …………………………………………………….
…………………………………………………….
Tôi cam kết những nội dung khai trên đây là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về cam kết ràng buộc của mình .
Làm tại : ……………., ngày tháng năm
Người nhu yếu
( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )

  Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 
Ý kiến của cha và mẹ ( nếu biến hóa họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi )
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

……………………………. …………………………….

Chú thích:
1. Ghi rõ tên cơ quan ĐK việc đổi khác, cải chính, bổ trợ hộ tịch, xác lập lại dân tộc bản địa, xác lập lại giới tính trong Giấy khai sinh .2. Ghi theo địa chỉ ĐK thường trú ; nếu không có nơi ĐK thường trú thì ghi theo địa chỉ ĐK tạm trú ; trường hợp không có nơi ĐK thường trú và nơi ĐK tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống .
3. Ghi thông tin về sách vở tùy thân như : hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân hoặc sách vở hợp lệ thay thế sửa chữa ( ví dụ : Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố TP. Hà Nội cấp ngày 20/10/2004 ) .
4. Ghi rõ loại việc triển khai ( ví dụ : biến hóa Họ ) .
5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã ĐK trước kia. Ví dụ : khai sinh ngày 05 tháng 01 năm năm ngoái tại số 10 quyển số 01/2015 của Ủy Ban Nhân Dân xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Thành Phố Hà Nội .

6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam;

Trường hợp bổ trợ hộ tịch thì ghi rõ nội dung đề xuất bổ trợ. Ví dụ : bổ trợ phần ghi về quê quán trong Giấy khai sinh như sau : Nghệ An .
Trên đây là quan điểm tư vấn của Luật sư so với câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì chưa rõ ràng, hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn hoặc khiến bạn chưa hiểu hết yếu tố, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của bạn .
Trân trọng cảm ơn !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận